Hướng Dẫn Active JetBrains PhpStorm và chia sẻ key phpstorm

Phần mềm JetBrains PhpStorm từ lâu đã trở thành là 1 trong những phần mềm thiết kế website php thông minh nhất.

Không tốn nhiều dung lượng ổ cứng nhưng lại cực kì thông minh, giúp bạn lập trình, vá lỗi, debug, suggest đầy đủ, hiệu quả và nhanh chóng .

Nó là phần mềm nổi tiếng và rất được phổ biến trên toàn thế giới là một PHP IDE chuyên nghiệp, hỗ trợ nhiều ngôn ngữ lập trình. PhpStorm cung cấp bộ code completion thông minh, dể dàng điều hướng và kiểm tra lỗi nhanh chóng. Ứng dụng này được cải thiện theo thời gian và đội ngũ phát triển ra mắt nhiều phiên bản hơn theo nhu cầu.
Mình thấy dùng phpstrom thích nhất là nó giúp mình format code, để mình nhìn code được dẹp hơn, như kiểu là viết chữ đẹp, nhìn sẽ ok hơn , có cảm hứng học hơn. Sau một thời gian code, bạn đọc lại code còn muốn đọc ;).

Một tính năng mình hay dùng đó là tìm hàm từ chỗ gọi hàm. Bây giờ bạn đọc đoạn code có 1 hàm, bạn muốn biết hàm đó viết gì và ở đâu. Chắc hẳn là copy tên hàm và tìm kiếm  trong thư mục dự án zùi. Thao tác này rất mất thời gian. Nếu thao tác lặp đi lặp lại, nó làm tốc độ code của ban không được tốt lắm. Với phpStrom thì bạn chỉ viết nhấn phím shift và kích vào hàm bạn muốn xem. Thật đơn giản và tiết kiện được bao thời gian.

Phần tiếp, mình chia sẻ bạn key để các bạn active phpstrom với version 2017.

79FOX4LSNT-eyJsaWNlbnNlSWQiOiI3OUZPWDRMU05UIiwibGljZW5zZWVOYW1lIjoibWFuaCBkb2FuIiwiYXNzaWduZWVOYW1lIjoiIiwiYXNzaWduZWVFbWFpbCI6IiIsImxpY2Vuc2VSZXN0cmljdGlvbiI6IkZvciBlZHVjYXRpb25hbCB1c2Ugb25seSIsImNoZWNrQ29uY3VycmVudFVzZSI6ZmFsc2UsInByb2R1Y3RzIjpbeyJjb2RlIjoiQUMiLCJwYWlkVXBUbyI6IjIwMTgtMDctMDIifSx7ImNvZGUiOiJETSIsInBhaWRVcFRvIjoiMjAxOC0wNy0wMiJ9LHsiY29kZSI6IklJIiwicGFpZFVwVG8iOiIyMDE4LTA3LTAyIn0seyJjb2RlIjoiUlMwIiwicGFpZFVwVG8iOiIyMDE4LTA3LTAyIn0seyJjb2RlIjoiV1MiLCJwYWlkVXBUbyI6IjIwMTgtMDctMDIifSx7ImNvZGUiOiJEUE4iLCJwYWlkVXBUbyI6IjIwMTgtMDctMDIifSx7ImNvZGUiOiJSQyIsInBhaWRVcFRvIjoiMjAxOC0wNy0wMiJ9LHsiY29kZSI6IlBTIiwicGFpZFVwVG8iOiIyMDE4LTA3LTAyIn0seyJjb2RlIjoiREMiLCJwYWlkVXBUbyI6IjIwMTgtMDctMDIifSx7ImNvZGUiOiJEQiIsInBhaWRVcFRvIjoiMjAxOC0wNy0wMiJ9LHsiY29kZSI6IlJNIiwicGFpZFVwVG8iOiIyMDE4LTA3LTAyIn0seyJjb2RlIjoiUEMiLCJwYWlkVXBUbyI6IjIwMTgtMDctMDIifSx7ImNvZGUiOiJDTCIsInBhaWRVcFRvIjoiMjAxOC0wNy0wMiJ9XSwiaGFzaCI6IjYyMDAzMjMvMCIsImdyYWNlUGVyaW9kRGF5cyI6MCwiYXV0b1Byb2xvbmdhdGVkIjpmYWxzZSwiaXNBdXRvUHJvbG9uZ2F0ZWQiOmZhbHNlfQ==-ESYXTgh/kcqRlbno0OeJzdBK/8uVuhgZlItWZsELF4pw2KuztBYduCzvpPLdh8ICjorqPEj6ryuttb8pmgSuQ/nCPoKKKbMlxsHokT8+bZATdqncxgKea9Qk1TPQdyG95hyjZR/bNdOOAPKqh5Zlx2TxOnPDA6WvNpMPTfoXwWF7YayTWgcin+JAwt9qE7SkUgpMsziRfhl1jBbZcyEg4WENXWwit8pUlfM4289IPAEngGio+FUfWzirpfJPL9s+9C6FYLOOY3MtUQiz13WKNUoIvwVk4mCOZHg70Q6wUCKrBhZDfpl3NkCQMgTGjn9oEnV9iIeCG8U/FesG+060LQ==-MIIEPjCCAiagAwIBAgIBBTANBgkqhkiG9w0BAQsFADAYMRYwFAYDVQQDDA1KZXRQcm9maWxlIENBMB4XDTE1MTEwMjA4MjE0OFoXDTE4MTEwMTA4MjE0OFowETEPMA0GA1UEAwwGcHJvZDN5MIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAxcQkq+zdxlR2mmRYBPzGbUNdMN6OaXiXzxIWtMEkrJMO/5oUfQJbLLuMSMK0QHFmaI37WShyxZcfRCidwXjot4zmNBKnlyHodDij/78TmVqFl8nOeD5+07B8VEaIu7c3E1N+e1doC6wht4I4+IEmtsPAdoaj5WCQVQbrI8KeT8M9VcBIWX7fD0fhexfg3ZRt0xqwMcXGNp3DdJHiO0rCdU+Itv7EmtnSVq9jBG1usMSFvMowR25mju2JcPFp1+I4ZI+FqgR8gyG8oiNDyNEoAbsR3lOpI7grUYSvkB/xVy/VoklPCK2h0f0GJxFjnye8NT1PAywoyl7RmiAVRE/EKwIDAQABo4GZMIGWMAkGA1UdEwQCMAAwHQYDVR0OBBYEFGEpG9oZGcfLMGNBkY7SgHiMGgTcMEgGA1UdIwRBMD+AFKOetkhnQhI2Qb1t4Lm0oFKLl/GzoRykGjAYMRYwFAYDVQQDDA1KZXRQcm9maWxlIENBggkA0myxg7KDeeEwEwYDVR0lBAwwCgYIKwYBBQUHAwEwCwYDVR0PBAQDAgWgMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA4ICAQC9WZuYgQedSuOc5TOUSrRigMw4/+wuC5EtZBfvdl4HT/8vzMW/oUlIP4YCvA0XKyBaCJ2iX+ZCDKoPfiYXiaSiH+HxAPV6J79vvouxKrWg2XV6ShFtPLP+0gPdGq3x9R3+kJbmAm8w+FOdlWqAfJrLvpzMGNeDU14YGXiZ9bVzmIQbwrBA+c/F4tlK/DV07dsNExihqFoibnqDiVNTGombaU2dDup2gwKdL81ua8EIcGNExHe82kjF4zwfadHk3bQVvbfdAwxcDy4xBjs3L4raPLU3yenSzr/OEur1+jfOxnQSmEcMXKXgrAQ9U55gwjcOFKrgOxEdek/Sk1VfOjvS+nuM4eyEruFMfaZHzoQiuw4IqgGc45ohFH0UUyjYcuFxxDSU9lMCv8qdHKm+wnPRb0l9l5vXsCBDuhAGYD6ss+Ga+aDY6f/qXZuUCEUOH3QUNbbCUlviSz6+GiRnt1kA9N2Qachl+2yBfaqUqr8h7Z2gsx5LcIf5kYNsqJ0GavXTVyWh7PYiKX4bs354ZQLUwwa/cG++2+wNWP+HtBhVxMRNTdVhSm38AknZlD+PTAsWGu9GyLmhti2EnVwGybSD2Dxmhxk3IPCkhKAK+pl0eWYGZWG3tJ9mZ7SowcXLWDFAk0lRJnKGFMTggrWjV8GYpw5bq23VmIqqDLgkNzuoog==

Nếu bạn thấy bài viết hay và hữu ích , hãy giúp mình share bài viết với các link bên dưới 🙂

Chúc bạn thành code tốt với phpStrom ! 😉

Top keyboard shortcuts của PHPStorm

Hotkey Mô tả
Ctrl-Shift-A Tìm kiếm nhanh action or cài đặt.Ctrl-Shift-P với  Sublime Text. Mình thường dùng Split để chia màn hình thành 2 cột.
Ctrl-Shift-N Mở nhanh file.
Ctrl-N Tìm kiếm nhanh Class
Shift-Shift Tìm kiếm mọi thứ: tên file, function, class, text, settings, etc.
Ctrl-E Mở các file gần đây.
Ctrl-G Tới dòng code bạn muốn.
Ctrl-F4 Đóng file hiện tại.
Ctrl-Tab Mở tệp gần đây nhất
Alt-7 Mở cấu trúc file hiện tại.
Ctrl-Y Xóa toàn dòng. Không cần chọn dòng.
Ctrl-Q Hiển thị các thông số và mô tả cho một hàm.
Ctrl-Alt-L Reformat code.
Alt-Select Nhấn Alt và sử dụng chuột để chọn văn bản.
Alt-F7 Find usage of a function or method.
Shift-F6 Đổi tên một file hoặc function.
Ctrl-K Commit to Git or any VCS.
Ctrl-Shift-K Push commits to the repositories.
Ctrl-D nhân đôi dòng  để tror chuột
Ctrl-/ Comment

Thêm Editor vào customize wordpress

Việc thêm editor vào cusomter giúp cho theme của bạn linh động hơn rất nhiều.
Mình đang làm một theme mà trên header của mình có phần tiêu đề cho phép người dùng nhập vào.
Để có linh động và ứng dụng được nhiều, thay vì chọn textarea, input ( vì nó tính cứng nhắc ) nên mình đã chọn Editor để giải quyết vấn đề này.

Code với google chome

Trình duyệt là một cái tên phần mềm mà hẳn ai biết đến internet thì hẳn biết nó. Đặc biệt với các lập trình viên về website, trình duyệt web là thứ chúng ta tiếp xúc rất nhiều sau các editor về code.

Mỗi trình duyệt đều có ưu nhược điểm của nó. Đối với giới lập trình web thì chome là một trình duyệt  được ưa chuộng  vì chúng nhanh, tiện lợi, có Developer Tools vô cùng mạnh mẽ cùng với  rất nhiều addons hỗ trợ việc lập trình.  Trong khuôn khổ bài viết mình sẽ giới thiệu về các tính năng và các addons này.