Laravel Valet

Valet là một môi trường phát triển Laravel dành cho những developer thích tối giản giản hóa khi sử dụng Mac. Không có Vagrant, Apache, Nginx, /etc/hosts.

Mình có sử dụng máy bàn và con macbook air. Mình muốn  tạo máy chủ Web (Web Server) trên máy macbook air của mình để thỉnh thoảng code. Chứ có mỗi word và excel và chrome thì cũng không làm gì được.

Trên con máy bàn của mình thì mình cài xampp. Đang lúng túng cài thì được pro  Tân chỉ cho valet thay thế cho xampp rất ổn trên mac. Thấy phần cài đặt có 1 số chỗ còn thiếu. Mình chia sẽ các bước mình thao tác và cài thành công. Có bạn nào như mình thì cài đươc luôn, đỡ mất công search nhiều 😉 .

Laravel Valet cấu hình máy Mac để luôn chạy Nginx  ở background khi máy khởi động. Sau đó sử dụng DnsMasq, Valet proxy các request tới tên miền *.dev để trở tới sites cài đặt trên máy local của bạn.

Valet yêu bạn phải dùng MAC và Homebrew. Trước khi cài đặt, bạn nên chắc chắn rằng MAC của bạn không có ứng dụng nào như Apache hoặc Nginx sử dụng cổng 80.

  • Cài đặt  Homebrew phiên bản mới nhất bằng lệnh ruby -e "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/master/install)" && brew update && brew tap homebrew/dupes && brew tap homebrew/php && brew install php71 && brew install composer && composer -V.
  • Cài đặt PHP 7.0 sử dụng Homebrew bằng lệnh brew install homebrew/php/php70.
  • Cài đặt Valet sử dụng Composer bằng lệnh composer global require laravel/valet. Đảm bảo thư mục ~/.composer/vendor/bin ở trong “PATH” của hệ điều hành với  câu lệnh export PATH=$PATH:~/.composer/vendor/bin.
  • Chạy lệnh valet install. Nó sẽ cấu hình và cài đặt Valet và DnsMasq, và đăng ký Valet daemon để tự động chạy khi hệ thống khởi động lại.

Sai khi Valet được cài đặt, thử ping đến bất kỳ tên miền *.dev ví dụ như ping foobar.dev. Nếu Valet được cài đặt đúng bạn sẽ nhìn thấy tên miền trả về địa chỉ 127.0.0.1.

Valet sẽ tự khởi động deamon của nó mỗi khi hệ điều hành khởi động lại. Vì thế không cần thiết phải chạy valet start hoặc valet install thêm lần nào nữa sau khi Valet đã được cài đặt.

Tạo thư mục chứ code và test

  • Tạo một thư mục mới trên MAC của bạn, ví dụ như mkdir ~/Sites. Tiếp theo, cd ~/Sites và chạy lệnh valet park. Lệnh này sẽ đăng ký thư mục làm việc hiện tại của bạn như là đường dẫn mà Valet có thể tìm kiếm cho sites.
  • Tiếp theo, tạo mội site mới với thư mục là blog với câu lệnh: mkdir blog.
  • Tiếp đến là tạo 1 file   index.html.
  • Mở http://blog.dev bằng trình duyệt.

Sử dụng tên miền khác

Mặc định, Valet cung cấp project sử dụng tên miền .dev TLD. Nếu bạn muốn sử dụng tên miền khác, bạn có thể sử dụng lệnh valet domain tld-name.

Ví dụ, nếu bạn muốn sử dụng tên miền dạng .app thay vì .dev, chạy lệnh valet domain app và Valet sẽ bắt đầu chạy project của bạn tại *.app tự động.

Cơ sở dữ liệu

Nếu bạn cần cơ sở dữ liệu, hãy cài MariaDB bằng lệnh brew install mariadb trên terminal. khi MariaDB đã được cài, bạn có thể bắt đầu sử dụng nó bằng lệnh brew services start mariadb. Bạn có thể kết nối với cơ sở dữ liệu tại 127.0.0.1 sử dụng username là root và password là một chuỗi string rỗng.

Bạn có thể cài Sequel Pro để tạo cơ sỏ dữ liệu

Chúc các bạn thành công 🙂

Trả lời