Top keyboard shortcuts của PHPStorm

Hotkey Mô tả
Ctrl-Shift-A Tìm kiếm nhanh action or cài đặt.Ctrl-Shift-P với  Sublime Text. Mình thường dùng Split để chia màn hình thành 2 cột.
Ctrl-Shift-N Mở nhanh file.
Ctrl-N Tìm kiếm nhanh Class
Shift-Shift Tìm kiếm mọi thứ: tên file, function, class, text, settings, etc.
Ctrl-E Mở các file gần đây.
Ctrl-G Tới dòng code bạn muốn.
Ctrl-F4 Đóng file hiện tại.
Ctrl-Tab Mở tệp gần đây nhất
Alt-7 Mở cấu trúc file hiện tại.
Ctrl-Y Xóa toàn dòng. Không cần chọn dòng.
Ctrl-Q Hiển thị các thông số và mô tả cho một hàm.
Ctrl-Alt-L Reformat code.
Alt-Select Nhấn Alt và sử dụng chuột để chọn văn bản.
Alt-F7 Find usage of a function or method.
Shift-F6 Đổi tên một file hoặc function.
Ctrl-K Commit to Git or any VCS.
Ctrl-Shift-K Push commits to the repositories.
Ctrl-D nhân đôi dòng  để tror chuột
Ctrl-/ Comment

Trả lời